مسائل دفاع

(مسأله 2813) اگر دشمن بر بلاد مسلمانان وسر حدّات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع ازآن به هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد از بذل جان و مال و دراین امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.

(مساله 2814) اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلاء بر بلاد مسلمانان را کشیده‌اند چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامی کنند به هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد.

(مسأله 2815) اگر در داخل ممالک اسلامی نقشه‌هائی از طرف اجانب کشیده شده باشد که خوف آن باشد که تسلّط بر ممالک پیداکنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله‌ای که ممکن است، نقشه آنها را بهم بزنند، و جلوگیری از توسعه نفوذ آنها کنند.

(مسأله 2816) اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی وتجاری اجانب خوف آن باشد که تسلّط بر بلاد مسلمین پیداکنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحوکه ممکن است، وقطع ایادی اجانب چه عمّال داخلی باشند یا خارجی.

(مساله 2817) اگر در روابط سیاسی بین دولتها ی اسلامی ودُوَل اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامی، تسلّط پیدا کنند اگر چه تسلّط سیاسی واقتصادی باشد لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دوَل اسلامی را الزام کنند به قطع این گونه روابط.

(مسأله 2818) اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع این گونه روابط و حرام است این نحو تجارت.

(مسأله 2819) اگر عقد روابط چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دوَل اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه روابط، و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دوَل اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع روابط به هر نحو ممکن است.

(مسأله 2820) اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض وکلای مجلس موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، از مقامی که دارد ـ هر مقامی باشد ـ منعزل است. اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن باشد.

(مسأله 2821) روابط تجاری و سیاسی با بعضی دوَل که آلت دست دوَل بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جائز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن با این نحو روابط مخالفت کنند، و بازرگانانی که با اسرائیل و عمّال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام اسلام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران چه دولتها و چه تجّار قطع رابطه کنند، و آنها را ملزم کنند به توب و ترک روابط با این نحو دولتها.